دکتر مریم ابوالحسنی

دکتر مریم ابوالحسنی

نظام پزشکی : 0000596

1

مرحله اول

2

مرحله دوم

3

مرحله سوم

دریافت نوبت

انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب ساعت

تماس با پزشک

دکتر مریم ابوالحسنی

طب ورزش- پزشکی ورزشی
آدرس مطب:بیمارستان سینا
تلفن تماس:021663485000
دکتر
دکتر هادی رضوانی کاخکی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر بهاره توانا
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر امیر عباس لشکری
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
دکتر
دکتر محمدجواد شکاری اردکانی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی