لیست پزشکان

دکتر رها حیرت
دکتر رها حیرت
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر شهروز شفائی فرد
دکتر شهروز شفائی فرد
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر حمید بهزادی
دکتر حمید بهزادی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر حمیده رئیسی
دکتر حمیده رئیسی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر سورنا  فردیسی
دکتر سورنا فردیسی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر الهام  افشاری پور
دکتر الهام افشاری پور
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر رزا  زرگرپور
دکتر رزا زرگرپور
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر سوده محسنی
دکتر سوده محسنی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر سیروس ریسباف فکور
دکتر سیروس ریسباف فکور
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر مهدى  فهیمی هنزائی
دکتر مهدى فهیمی هنزائی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر رادیولوژی یزدانی
دکتر رادیولوژی یزدانی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر نازنین بصیری
دکتر نازنین بصیری
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر مسعود  فلاحی مطلق
دکتر مسعود فلاحی مطلق
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر مریم عباسی وردوق
دکتر مریم عباسی وردوق
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر مهرداد پنج نوش
دکتر مهرداد پنج نوش
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر فرزاد پورصفر
دکتر فرزاد پورصفر
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر یاسر صافی
دکتر یاسر صافی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر لادن حافظی
دکتر لادن حافظی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر شیرین سخدری
دکتر شیرین سخدری
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر علیرضا اردوخانی
دکتر علیرضا اردوخانی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر زینب عزیزی
دکتر زینب عزیزی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر احمدرضا طلایی پور
دکتر احمدرضا طلایی پور
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر حوریه باشی زاده فخار
دکتر حوریه باشی زاده فخار
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر فرزانه مومنی ترکمان
دکتر فرزانه مومنی ترکمان
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر محمد امین  توکلی
دکتر محمد امین توکلی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر سها نوئین
دکتر سها نوئین
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر مسعود ورشو ساز
دکتر مسعود ورشو ساز
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر حسین حیدر
دکتر حسین حیدر
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر منصور خراسانی
دکتر منصور خراسانی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر شراره  کریمی
دکتر شراره کریمی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر دامون  شهرکی
دکتر دامون شهرکی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر علیرضا حلاج مفرد
دکتر علیرضا حلاج مفرد
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت
دکتر مهراد افضلی
دکتر مهراد افضلی
تخصص: رادیولوژی دهان، دندان، فک و صورت