لیست پزشکان

دکتر امید  سبزواری
دکتر امید سبزواری
تخصص: مسمومیت‌ها - سم‌شناسی بالینی
ویزیت راه دور
نوبت دهی آنلاین
دکتر شاهین شادنیا
دکتر شاهین شادنیا
تخصص: مسمومیت‌ها - سم‌شناسی بالینی
ویزیت راه دور
نوبت دهی آنلاین
دکتر محمد عبداللهی
دکتر محمد عبداللهی
تخصص: مسمومیت‌ها - سم‌شناسی بالینی
ویزیت راه دور
نوبت دهی آنلاین
دکتر طلعت قانع
دکتر طلعت قانع
تخصص: مسمومیت‌ها - سم‌شناسی بالینی
ویزیت راه دور
نوبت دهی آنلاین
دکتر کامبیز سلطانی نژاد
دکتر کامبیز سلطانی نژاد
تخصص: مسمومیت‌ها - سم‌شناسی بالینی
ویزیت راه دور
نوبت دهی آنلاین
دکتر احمد قوچانی خراسانی
دکتر احمد قوچانی خراسانی
تخصص: مسمومیت‌ها - سم‌شناسی بالینی
ویزیت راه دور
نوبت دهی آنلاین